Strategia 2018-2022

Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2017

| Avaa artikkeli pdf-muodossa |


Maailma yhdistyksen ympärillä

Suomen tilanne on muuttunut viime vuosina ja vuosikymmeninä parempaan suuntaan hengellisen sateenkaariväen kannalta ja tämä kehitys näyttäisi jatkuvan. Kuitenkin myös vastareaktioita myönteiselle kehitykselle on selkeästi nähtävissä. Sateenkaari-ihmisten asema uskonnollisissa yhteisöissä on usein edelleen tukala.

Hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoiden ja hengelliselle sateenkaariväelle suunnattujen tapahtumien määrä on kasvanut 2010-luvulla voimakkaasti. Osaltaan tähän on vaikuttanut asiallisen tiedon lisääntyminen ja asenteiden muuttuminen sateenkaarimyönteisempään suuntaan, mutta myös sateenkaariasioiden voimakas esillä olo julkisuudessa, sekä yhteiskunnallisessa että kirkollisessa keskustelussa.

Yhteiskunnallinen muutos ja toimijoiden ja tapahtumien määrän kasvu merkitsee sitä, että hengellisen sateenkaariyhteisön voimavarat kasvavat ja että yhä useampi sateenkaari-ihminen voi löytää oman näköisensä paikan yhteisössä. Myös toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä kasvaa kynnyksen madaltuessa ja vakaumukseen ja identiteettiin liittyvien sisäisten ristiriitojen vähetessä. Toisaalta hengellinen sateenkaariyhteisö sirpaloituu ja joissakin toimintamuodoissa osallistujamäärä laskee, koska vaihtoehtoista tarjontaa on enemmän.

Monissa muissakin maissa kehitys on ollut sateenkaariväen kannalta positiivista. Muutos on kuitenkin ollut hyvin epätasaista eri alueilla ja viime vuosina on tapahtunut voimakasta polarisoitumista. Erityisesti monissa Afrikan maissa, islamilaisissa maissa ja jossakin määrin myös Itä-Euroopassa sateenkaarivähemmistöt ovat joutuneet ahtaalle.

Suomi on vuosi vuodelta kansainvälisempi maa ja tarve eri kielillä toteutetuille sisällöille ja palveluille kasvaa.

Uskontojen sisäinen monimuotoisuus on kasvanut ja kasvaa edelleen. Niiden sisäiset ristiriidat tulevat myös aiempaa enemmän esille.

Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset suhtautuvat kriittisesti ja jotkut myös vihamielisesti uskonnollisuuteen.

Ääriliikkeet herättävät pelkoa ja muodostavat kasvavan uhan rauhanomaiselle kulttuurien kohtaamiselle. Toisaalta ääriliikkeet ovat yhteinen uhka monille hyvin erilaisille tahoille ja tästä voi syntyä yllättävien tahojen keskinäistä lähentymistä ja ymmärrystä.

Tiedonvälitys ja kaikki kommunikaatio ovat muuttuneet nopeasti. Verkosta löytää helposti sekä asiallista että asiatonta tietoa. Osaltaan verkottuminen vähentää tietämättömyydestä johtuvia ennakkoluuloja ja auttaa ihmisiä kohtaamaan toisiaan, mutta toisaalta se myös kärjistää kulttuurien ja ihanteiden yhteentörmäyksiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Annamme hengellisille sateenkaari-ihmisille viiteryhmän, johon voi samaistua ja tuomme toiminnallamme toivoa pelon, häpeän, vihan ja syyllisyyden keskelle. Nostamme hengellisen sateenkaariväen äänen kuuluviin ja annamme mahdollisuuden osallistua.

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että erilaisissa hengellisissä yhteisöissä kyettäisiin paremmin olemaan tukena yhteisöön kuuluville sateenkaari-ihmisille.

Kokoamme yhteen hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoita.

Yhdistyksen toiminnan nykytila

Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja pienellä budjetilla. Olemme Setan jäsenjärjestö.

Järjestämme vuosittain Malkus-leirin hengellisen sateenkaariväen yhteisöllisyyden tukemiseksi. Muita tapahtumiamme ovat mm. pikadeitti- ja keskustelutilaisuudet, joita järjestämme pääsääntöisesti Pridetapahtumien yhteydessä. Homo- ja transfobian vastaisen päivän tapahtuman järjestämme vuosittain Tampereella. Tuemme eri paikkakunnilla järjestettävää sateenkaari-ihmisille suunnattua hengellistä vertaisryhmätoimintaa. Tällä hetkellä ryhmätoimintaa on Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Lahdessa.

Taltioimme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaaritoiminnan historiaa.

Käytämme viestintäkanavinamme mm. Malkus-sähköpostilistaa, Facebookia, Instagramia ja verkkosivustoamme. Media pyytää yhdistyksen aktiiveilta ajoittain haastatteluja, joissa he voivat esittää henkilökohtaisia näkemyksiään ajankohtaisista asioista. Yhdistyksenä emme kuitenkaan ota aktiivisesti kantaa.

Ylläpidämme verkkosivuillamme valtakunnallista hengellisen sateenkaariyhteisön tapahtumakalenteria ja kattavaa linkkikirjastoa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä verkkosivuillamme tai tapahtumissamme. Jäseniä on nyt noin 70. Jäsenet saavat alennusta Setan jäsenjärjestöjen tapahtumista.

Sidosryhmät

 • Seta ja sen jäsenjärjestöt
 • Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi
 • Perhesuhdekeskus
 • Yhteys-liike
 • Arcus-verkosto
 • Metropolitan Community Church (MCC)
 • Rahab-tuki
 • Kveekarit
 • Parisuhdekeskus Kataja
 • Uskontojen uhrien tuki UUT
 • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 • European Forum of LGBT Christian Groups
 • Ev.lut. kirkko ja sen seurakunnat
 • Tampereen Tuomasmessu-yhteisö
 • Muut uskonnolliset yhteisöt

Visio 2022

Minkälainen yhdistys olemme vuonna 2022?

Sateenkaariyhdistys Malkus on osa yhdenvertaisuuden puolesta toimivaa laajaa joukkoa. Yhdistys nähdään merkittävänä hengellisen hyvinvoinnin edistäjänä.

Olemme aktiivinen, kaikkia kunnioittavalla keskustelulla siltoja rakentava toimija. Yhdistystä pidetään luotettavana ja pitkäjänteisesti toimivana yhteistyökumppanina.

Toimintaamme on helppo osallistua. Toimintamme tiedetään turvalliseksi ja esteettömäksi. Toimintaamme osallistuvien keskuudessa esiintyy monenlaista hengellisyyttä ja erilaisia arvomaailmoja. Jokaista kunnioitetaan ainutlaatuisena omana itsenään.

Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua myös toimintamme suunnitteluun ja järjestämiseen. Tähän tarjoamme aktiivisesti mahdollisuuksia erilaisten viestintäkanavien kautta.

Yhdistyksen hallituksen työskentely on hyvähenkistä, joustavaa ja läpinäkyvää. Päätöksenteossa kuuluu tasapuolisesti jokaisen hallituksen jäsenen ääni ja päätökset pannaan toimeen tehokkaasti. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen mahdollisuuksiensa ja kiinnostustensa mukaan.

Iso osa hengellisistä sateenkaari-ihmisistä haluaa tukea toimintaamme liittymällä Sateenkaariyhdistys Malkuksen jäseneksi.

Minkälaisia vaikutuksia yhdistyksen toiminnalla on ollut viimeisen viiden vuoden aikana?

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hengellisyydestä on tullut suomalaisille aiempaa tutumpi aihe. Se ei aiheuta enää samalla tavalla ihmetystä kuin aiemmin.

Ymmärrys seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on lisääntynyt hengellisten yhteisöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään puututaan hengellisissä yhteisöissä aiempaa paremmin.

Hengellisten yhteisöjen toiminta on aiempaa turvallisempaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja näihin vähemmistöihin kuuluvat myös tiedostavat tämän aiempaa paremmin.

Yhä useampi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva löytää vaivatta turvallisia tiloja oman hengellisyytensä toteuttamiseen. Yhä useampi hengellinen sateenkaari-ihminen on aiempaa paremmin sinut itsensä kanssa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yksinäisyys on vähentynyt.

Toimenpiteet

Vertaistoiminta

Tuemme hengellisille sateenkaari-ihmisille suunnattua vertaistoimintaa tiedottamalla siitä sekä tarjoamalla vertaisryhmien vastuuhenkilöille koulutusta ja virkistystä. Luomme rungon yhteisille vertaisuuden toimintaperiaatteille. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tuemme toimintaa myös taloudellisesti.

Järjestämme vertaistoimintana hengellisiä sateenkaari-ihmisiä eri puolilta Suomea kokoavan Malkusleirin joka syksy. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös yksittäisiä vertaistuellisia tapaamisia joko sellaisilla alueilla, joilla ei kokoonnu vertaisryhmää tai kohdennetusti esim. sateenkaari-ihmisille, joilla on tietty hengellinen tausta.

Kehitämme puhelimen ja verkon välityksellä tapahtuvaa hengellisyyteen liittyvää vertaistoimintaa yhdessä Sinuiksi-palvelun kanssa.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vertaistoimintaa myös muilla kielillä kuin suomeksi.

Vaikuttamistoiminta

Tuomme hengellisten yhteisöjen vaikuttajien tietoon yhteisöön kuuluvien ja kuuluneiden sateenkaariihmisten kokemuksia.

Olemme aktiivisesti mukana ev.lut. kirkon kunnioittavan keskustelun tapahtumissa.

Koulutamme hengellisten yhteisöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia siitä, miten he voivat huomioida työssään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden.

Tuomme kokemuspuheenvuoroja hengellisten yhteisöjen tilaisuuksiin.

Järjestämme keskustelutilaisuuksia sateenkaari-ihmisten hengellisyyteen liittyen.

Muistutamme sateenkaariväkeä siitä, että hengellisyys on tärkeää myös monelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvalle.

Tuomme sateenkaariväen tietoon sellaista hengellistä toimintaa, josta on pyritty tekemään kaikille turvallista.

Teemme verkkokyselyitä vaikuttamistoiminnan tueksi.

Muu toiminta

Järjestämme hengellisten yhteisöjen työntekijöille voimaannuttavia kokoontumisia.

Järjestämme erilaisia sinkuille suunnattuja päihteettömiä tapahtumia.

Järjestämme hengellisen osuuden sisältävää vapaa-ajan toimintaa sateenkaari-ihmisille.

Taltioimme Malkus-toiminnan ja muun hengellisen sateenkaaritoiminnan historiaa.

Järjestämme vuosittain hengellisen sateenkaariyhteisön toimijoiden yhteistyöpalaverin.

Olemme yhteistyökumppaneidemme tukena mm. tiedottamalla heidän toiminnastaan.

Hallinto ja jäsenyys

Selkeytämme entisestään hallituksen jäsenten vastuunjakoa. Valmistelemme hallituksen kokoukset aiempaa paremmin. Panostamme uusien aktiivien perehdyttämiseen.

Selkeytämme jäseneksi hyväksymisen prosessia. Hankimme uusia jäsenetuja. Otamme käyttöön verkossa toimivan jäsenrekisterin ja mobiilijäsenkortin. Toisena jäsenkorttivaihtoehtona tarjoamme paperista korttia.